bron: Stad Antwerpen - foto: Afbeelding van reginasphotos via Pixabay

Antwerpen wil in zijn binnenstad meer focussen op voetgangers, ze gaat ook 19 km nieuwe fietsstraten aanleggen en Antwerpen krijgt een klimaatraad en klimaatregisseur.

Antwerpse binnenstad focust zich op voetgangers

Het Antwerpse stads- en districtsbestuur maken de komende jaren werk van een voetgangersvriendelijke 16de-eeuwse binnenstad en willen Antwerpen als ‘wandelstad’ op de kaart te zetten. Dat proces wordt nu versneld. Einddoel is dat tot 83% van alle straten tussen de Kaaien, de Oudeleeuwenrui, de Leien en de Kronenburgstraat (woon)erf, voetgangerszone of autoluwe zone worden.

De 16de-eeuwse binnenstad van Antwerpen telt meer dan 73 kilometer aan straten. Daarvan is momenteel 13% (woon)erf en 28% autovrije of autoluwe zone. Tegen 2024 zal dat door geplande heraanleg van straten uitbreiden tot 16% (woon)erf en 29% autovrije of autoluwe zone. Vervolgens streeft de stad na 2024 naar 83% voetgangersvriendelijk gebied.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “Nu de winkels, cafés en restaurants heropenen en reizen opnieuw mogelijk wordt, onderzoeken we waar we een tandje bij kunnen steken om Antwerpen nog wandelvriendelijker te maken. We bekijken hierbij de volledige 16de-eeuwse binnenstad. Zowel bewoners en bezoekers gaan hier hun voordeel bij doen.”

Voetgangersvriendelijke gebieden: (woon)erf, autoluw of autovrij

In een (woon)erf mogen voetgangers wandelen en spelen op heel de straat en auto’s zijn te gast tegen maximum 20 kilometer per uur. Het wegdek is gelijkgronds aangelegd, zonder opdeling in voetpad en rijweg. Parkeren is verboden, behalve in afgebakende vakken voorzien van een ‘P’. In een woonerf staan voornamelijk huizen, in een erf ook andere panden zoals winkels en horeca. Het verschil met een autovrije of autoluwe zone is dat daar slechts zeer beperkt gemotoriseerd verkeer mag rijden. Meestal gaat het dan enkel om plaatselijk verkeer en/of laad- en losverkeer en binnen bepaalde tijden. Er zijn ook geen parkeerplaatsen op straat te vinden.

Leefbare en veiligere straten door (woon)erven

De stad wil door het inzetten van voetgangersvriendelijke gebieden automatisch een correcter snelheidsgedrag afdwingen bij automobilisten. Zij kunnen dan aan de hand van een aangepaste infrastructuur intuïtief aanvoelen waar zij vlot kunnen doorrijden of voorrang moeten verlenen. Daarnaast dragen de voetgangersvriendelijke gebieden ook bij aan een leefbare en open binnenstad met in de eerste plaats ruimte voor voetgangers, fietsers en bewoners.

Paul Cordy, districtsburgemeester Antwerpen: “De binnenstad kent een stratenpatroon dat nog grotendeels uit de middeleeuwen stamt. Langzaam verkeer in de eerste plaats afgestemd op de voetganger is hier vanzelfsprekend. Met de aanleg van woonerven geven we die voetganger prioriteit, maar houden we de straten ook toegankelijk voor de bewoner die zich met fiets of wagen moet verplaatsen.”

Bewonersparkeren

In het volledige gebied afgebakend door de Kaaien, de Oudeleeuwenrui, de Leien, de Kasteelpleinstraat, de Kronenburgstraat en de Scheldestraat zal bewonersparkeren ingevoerd worden. Parkeerplaatsen zijn dan enkel beschikbaar voor bewoners, bezoekers van bewoners en vergunninghouders zoals mantelzorgers, zorgverstrekkers en klusjesmannen. Bezoekers die met de auto komen, zullen via parkeerlussen naar de publieke parkings geleid worden.

Stad Antwerpen legt 19 km nieuwe fietsstraten aan

Antwerpen besliste versneld werk te maken van de aanleg van nieuwe fietsstraten. De stad wil daarmee het comfort voor fietsers op het vlak van ‘social distancing’ garanderen en ook de doorstroming van het fietsverkeer verbeteren. De nieuwe fietsstraten zullen immers zoveel mogelijk op elkaar aansluiten, en de verbinding maken met bestaande fietsroutes. Het aantal kilometers fietsstraten in de stad verhoogt hiermee met 19 km: van 4,5 km naar 23,5 km.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “We leggen deze fietsstraten sneller aan dan gepland omdat ze aan een behoefte voldoen. In Antwerpen wordt steeds meer gefietst, en door het netwerk fietsstraten met 19 km uit te breiden verzekeren we voor fietsers een vlotte doorstroming. Tegelijk spreiden we het fietsverkeer in de stad, waarmee we ook voor fietsers het toepassen van social distancing vergemakkelijken.”

Daarnaast wil de stad binnen de Singel in Borgerhout/Antwerpen-Noord op korte termijn een verdere aansluiting op de fietsas noorden/oosten/zuiden realiseren. Het precieze traject wordt samen met de districten onderzocht. 

Sensibilisering en duidelijke markeringen

De stad wil inzetten op de sensibilisering van alle weggebruikers in deze fietsstraten. Concreet zullen er informatiebordjes in het zicht van de fietsers en automobilisten gehangen worden waarop vermeld staat dat de wagen een fietser niet mag voorbijsteken in de fietsstraat.

Deze zomer worden bovendien in alle fietsstraten, de bestaande en de nieuwe, markeringen op de rijbaan aangebracht in de vorm van een fiets met dubbelrichtingpijlen. Daarnaast zullen de komende maanden alle dubbelrichtingsfietspaden gemarkeerd worden met een onderbroken middellijn. Fietsers én automobilisten zullen zo de straten beter herkennen waar fietsers in 2 richtingen mogen rijden.

Rode lopers: aansluitende fietsstraten doorheen de stad

In januari 2012 werd het begrip ‘fietsstraat’ opgenomen in de wegcode. Fietsers kunnen in een fietsstraat de hele breedte van de rijbaan gebruiken in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen mogen ook rijden door fietsstraten, maar mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. Fietsstraten zijn te herkennen aan de rode kleur die de rijweg heeft. In 2015 werd de Grotehondstraat de eerste fietsstraat in Antwerpen.

De stad Antwerpen is met dit concept verder aan de slag gegaan en heeft letterlijk ‘rode lopers’ uitgerold op een aantal belangrijke fietsverbindingen naar de stad, door verschillende fietsstraten op elkaar te laten aansluiten. De eerste rode lopers werden aangelegd in Antwerpen-Noord en Borgerhout.

De fietsstraten die nu versnel worden aangelegd krijgen op termijn ook een rode kleur en zullen onderdeel uitmaken van grotere aansluitende verbindingen.

Stad Antwerpen krijgt klimaatraad en klimaatregisseur

De stad Antwerpen stelt haar klimaatambities op scherp. Met de installatie van een nieuwe klimaatraad wil ze binnenkort alle betrokken krachten binnen de Antwerpse samenleving bundelen om haar Klimaatplan mee vorm te geven en uit te voeren. De stad legt nu de organisatiestructuur voor deze klimaatraad vast. Een klimaatregisseur zal de uitvoering van maatregelen en acties in goede banen leiden. 

De stad Antwerpen engageert zich om de CO₂-uitstoot tegen 2030 te halveren, energie-armoede te bestrijden en te bouwen aan een stad die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals extreme hitte of hevige regen. Om deze ambitieuze doelstellingen waar te maken, werkt de stad aan een nieuw Antwerps Klimaatplan dat concrete maatregelen en acties uitdraagt om zich voor te bereiden op en aan te passen aan het veranderende klimaat.

De komende jaren staat de stad voor heel wat uitdagingen. Die wil ze samen aangaan met de bedrijfswereld, kennisinstellingen, spelers uit het middenveld en bewonersvertegenwoordigers. Antwerpen kiest dus bewust voor een klimaatbeleid met maximale betrokkenheid van zoveel mogelijk partners. 

Samenwerkingsverband

Om al deze actoren samen te brengen, zet de stad een klimaatraad op. Dankzij deze raad kunnen verschillende partijen samen plannen maken, uitvoeren en opvolgen. Een nieuwe klimaatregisseur zal daarbij het overzicht moeten houden van de langetermijnvisie van het Antwerpse klimaatbeleid en de betrokkenheid van externe partners. Hij of zij wordt de drijvende kracht achter de hele organisatiestructuur, bewaart het overzicht en adviseert het college. Het gaat over een mandaat vergelijkbaar aan de functie van de Antwerpse Stadsbouwmeester.

Om haar klimaatambities waar te maken, wil de stad verschillende actoren samenbrengen. 

  • Een klimaatregisseur bewaart het overzicht, stuwt de voortgang en adviseert het college.
  • De klimaatraad bestaat uit externe stakeholders en de trekkers van drie klimaatkamers. Onder leiding van de klimaatregisseur adviseert zij het college en zwengelt ze mee het publieke debat aan.
  • De klimaatkamers hebben als opdracht het klimaatbeleid uit te voeren, nadat een maatregel is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Zij buigen zich over drie vragen waar zij projecten, acties en experimenten rond opzetten:
    • Hoe maken we van Antwerpen een klimaatneutrale stad? De uitstoot van broeikasgassen moet drastisch dalen. Hierbij wordt ingezet op lager en schoner energieverbruik, het verhogen van de lokale, hernieuwbare energieproductie en op de aanleg van warmtenetten.
    • Hoe maken we van Antwerpen een klimaatrobuuste stad? Antwerpen bereidt zich voor op de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, hittestress en droogte. Hierbij wordt ingezet op de vergroening, ontharding en het onderzoek naar nieuwe manieren om de weerbaarheid tegen klimaatverandering te verhogen.
    • Hoe maken we van Antwerpen een natuur- en milieuvriendelijke stad? Dat betekent dat er wordt ingezet op het ondersteunen van de biodiversiteit, luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

Samenwerken: de sleutel tot succes

Samenwerken is cruciaal om de engagementen voor een meer leefbare stad waar te maken. Om deze ambities te realiseren en uit te voeren, zullen zowel stadsdiensten, bedrijven, kennisinstellingen en strategische partners als bewoners of hun vertegenwoordigers deel uitmaken van deze structuur. De stad zal een procedure uitwerken om tot de klimaatraad te kunnen toetreden. De klimaatregisseur zal worden aangeduid door het college. 

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws is zich bewust van de grote uitdaging. “Onze klimaatdoelstellingen belangen iedere Antwerpenaar aan, velen voelen zich dan ook betrokken en geroepen om hier hun bijdrage aan te leveren. We kunnen dit alleen maar toejuichen, met deze klimaatraad willen we deze betrokkenheid dan ook verzilveren. We hebben de laatste jaren een gans nieuw middenveld zien ontstaan wanneer het gaat over het klimaat en de relatie ervan tot de stad. Het is hun expliciete vraag om het beleid mee vorm te geven. De neuzen staan in dezelfde richting, samen kunnen we van Antwerpen dé klimaathoofdstad maken.”


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE 18 5230 8103 2865. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here