bron en foto: Stad Brussel

De Stad Brussel heeft vorige week het eerste Handvest voor burgerparticipatie voorgesteld en ondertekend. De ondertekening gebeurde in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de Brusselaars en de wijkcomités. Met deze verbintenis belooft de Stad een nieuwe aanpak die inspraak bevordert van de Brusselaars voor door de Stad georganiseerde projecten. Aan de inwoners en verenigingen worden concrete acties en begeleiding op maat voorgesteld opdat ze frequenter en beter betrokken worden bij de besluitvorming van de Stad.

“De Stad Brussel heeft zich tegenover de Brusselaars ertoe verbonden de burgerparticipatie een nieuwe impuls te geven. Vandaag willen burgers betrokken zijn bij projecten die in hun buurt ontwikkeld worden. Aan die wens moeten we tegemoetkomen. Daarin bestaat het stadsproject dat we met het college zullen uitvoeren. Over elke wijk moet samen met de Brusselaars worden nagedacht om zo goed mogelijk aan de noden van de bewoners te voldoen.”, stelt burgermeester Philippe Close.

Het Handvest voor burgerparticipatie van de Stad Brussel heeft tot doel de Brusselaars een toolbox en innovatieve participatiemethoden aan te reiken. Drie grote actielijnen worden naar voren geschoven: samen bouwen aan de Stad Brussel, de Brusselaars meer betrekken bij projecten en sociale en burgerinnovatie bevorderen.

Het Handvest voor burgerparticipatie plant de realisatie van elf concrete acties tegen 2024: de oprichting van wijkraden (deels samengesteld door loting, deels door paritaire vertegenwoordiging), de uitwerking van een mobiel participatietool, de invoering van een nieuw initiatiefrecht voor de burgers, de aanstelling van wijkfacilitatoren, de lancering van oproepen tot het indienen van voorstellen voor participatieve projecten, de terbeschikkingstelling aan de Brusselaars van ruimten voor innovatie…

“We willen samen met de burgers aan Brussel bouwen, op basis van een actieve dialoog en transparante informatie. Bij dat samen bouwen aan de Stad moeten we kunnen rekenen op de Brusselaars, die de deskundigen zijn op het gebied van hun straat en hun stad. Hun dagelijkse ervaring en hun ideeën om aan de noden van de wijken te voldoen, zijn bijzonder waardevol. De Stad Brussel wil een geprivilegieerde partner zijn bij de realisatie van hun projecten en het tegemoetkomen aan hun noden.”, besluit schepen van Burgerparticipatie Arnaud Pinxteren


Werd je blij van dit nieuws? Jij kan ons ook blij maken door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE 18 5230 8103 2865. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here